ຊີວິດບໍ່ແມ່ນການລໍຖ້າໃຫ້ລົມພາຍຸພັດຜ່ານ. ມັນແມ່ນການຮຽນຮູ້ການເຕັ້ນໃນຍາມຝົນ. - Vivian Greene

ຊີວິດບໍ່ແມ່ນການລໍຖ້າໃຫ້ລົມພາຍຸພັດຜ່ານ. ມັນແມ່ນການຮຽນຮູ້ການເຕັ້ນໃນຍາມຝົນ. - Vivian Greene

ເປົ່າ

ຊີວິດບໍ່ແມ່ນການລໍຖ້າໃຫ້ລົມພາຍຸພັດຜ່ານ. ມັນແມ່ນການຮຽນຮູ້ການເຕັ້ນໃນຍາມຝົນ.
- Vivian Greene