ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະມື້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງທ່ານ. - John Wooden

ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະມື້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງທ່ານ. - John Wooden

ເປົ່າ

ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະມື້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງທ່ານ.
- John Wooden

ທ່ານອາດຕ້ອງການ
ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຂ້ອຍຄິດໃນແງ່ບວກທີ່ຜູ້ປະຕິບັດເຮັດຜິດ. - John Wooden
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຂ້ອຍຄິດໃນແງ່ບວກທີ່ຜູ້ປະຕິບັດເຮັດຜິດ. - John Wooden

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຂ້ອຍຄິດໃນແງ່ບວກທີ່ຜູ້ປະຕິບັດເຮັດຜິດ. - …
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດແຊກແຊງເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. - John Wooden
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດແຊກແຊງເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. - John Wooden

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດແຊກແຊງເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. - ຄຳ ເວົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ John Wooden: