ຢ່າສຸມໃສ່ຄວາມເຈັບປວດ, ສຸມໃສ່ຄວາມກ້າວ ໜ້າ. - Dwayne Johnson

ຢ່າສຸມໃສ່ຄວາມເຈັບປວດ, ສຸມໃສ່ຄວາມກ້າວ ໜ້າ. - Dwayne Johnson

ເປົ່າ

ຢ່າສຸມໃສ່ຄວາມເຈັບປວດ, ສຸມໃສ່ຄວາມກ້າວ ໜ້າ.
- Dwayne Johnson